وبگاه شخصی سید حسین حسینی فر

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: اکولوژی و رفتار شناسی آبزیان

شناخت آبزيان

هیدروبیولوژی عمومی

مدیریت منابع آبی

تکثیر و پرورش آبزیان

پرورش ماهی و میگو

زبان تخصصی
كارشناسي ارشد: TA تغذیه تکمیلی بوم شناسی ماهیان شیلاتی روش تحقیق تکثیر و پرورش ماهی تکمیلی
دكتري:
  بازديد : 35056
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان