وبگاه شخصی سید حسین حسینی فر

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: سید حسین
نام خانوادگي: حسینی فر
دانشكده: شيلات و محيط زيست
گروه آموزشي: شیلات
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: hoseinifar@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمهندسی منابع طبیعی- شیلات علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 86/6/30 - 82/7/ 
كارشناسي ارشدمهندسی منابع طبیعی- شیلات تهران ایران 88/6/31 - 86/7/ 
دكتريمهندسی منابع طبیعی- شیلات تهران ایران 91/11/30 - 88/7  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: بررسی خواص سین‌بیوتیکی برخی پربیوتیک‌های الیگوساکاریدی با پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و اثرات سین‌بیوتیک گزینش شده بر میکروبیوتای روده ای، شاخص های ایمنی غیر اختصاصی، هیستومورفولوژی روده و مقاومت در برابر Streptococcus inae بچه ماهي قزل آلاي رنگين
English: The study of synbiosis amoung oligosaccharide prebiotics and probiotic Pediococcus acidilactici and the effects of selected synbiotic on intestinal microbiota, innate immune parameters, intestinal histomorphology and resistance against Streptococcus inae

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استادیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 92/6/30    تخصص اصلی
1-تغذیه آبزیان - مکمل های غذایی
2-پروبیوتیک، پربیوتیک و سین بیوتیک ها
3-Immuno-nutrition
4-دستکاری میکروبیوتای روده و کنشهای متقابل آن با ایمنی و فیزیولوژی آبزی
5-Larvicultureآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


تخصص اصلي :
رهیافت های نوین در زمینه کاربرد مکمل های غذایی در آبزیان و بطور اخص دستکاری میکروبیوتای روده ای آبزیان با استفاده از پروبیوتیک ها، پربیوتیک ها و سین بیوتیک ها و بررسی اثرات آن بر کارایی رشد، فیزیولوژی، شاخص های ایمنی و مقاومت گونه های مختلف ماهی و سخت پوستان
  بازديد : 35050
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان