وبگاه شخصی سید حسین حسینی فر

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

نام انجمنكشورسمتتاريخ
ازتا
انحمن علمی شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران دبیر 1385 1386 
عضويت در شوراي هماهنگي انجمن‌هاي علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  ایران    
انجمن علمي رشته شيلات دانشگاه تهران ایران عضو هيئت مركزي 1386 1387 
انجمن علمي رشته شيلات دانشگاه تهران ایران دبیر هسته پژوهشی 1386 1387 


خدمات به انجمن علمي يا نشرياتاین خدمات شامل سردبيري - عضو هيات تحريريه - نقاد - داور - مشاور و... می باشد.

نام انجمن علمي يا نشريهسمت يا نوع خدمتتاريخ
ازتا
فصلنامه علمي Persian Gulf  مدير مسئول و سردبير  1384 1385 
هفته نامه Caspian  مدير مسئول و سردبير  1384 1386 
نشريه شيل (نشريه انجمن علمي شيلات دانشگاه تهران- نشريه برتر دانشجويي کشور) سردبیر 1386 1391 
نشريه سيري در شيلات (نشريه انجمن علمي شيلات دانشگاه صنعتي اصفهان) عضو هيئت تحریریه   
مجله بهره برداري و پرورش آبزيان داور   
مجله شیلات داور   
پژوهش های ماهی شناسی کاربردی داور   
Fish and shellfish immunology داور   
Journal of Biotechnology & Biomaterials داور   
Aquaculture Research داور   
Aquaculture Nutrition داور   
Journal of the World Aquaculture Society داور   
Journal of Aquaculture research and developments داور   
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences داور   
Asian Fisheries Science Journal داور   
African Journal of Biotechnology داور   
Global Research Journal of Microbiology داور   
African Journal of Microbiology Research داور   
Journal of Agricultural and Biological Sciences داور   
Journal of Agricultural Science and Technology  داور   
International Research Journal of Agricultural Science داور   
Environmental Sciences Group journals داور   
American Journal of Experimental Agriculture داور   
Philippine Agricultural Scientist داور   
Global Research Journal of Microbiology داور   
Journal of Aquaculture research and developments دبیر شماره ویژه 2013  
انجمن علمی شیلات - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان استاد مشاور 1392 1393 
Journal of Aquaculture and Research عضو هیئت تحریریه 1393 ادامه دارد 
Journal of Coastal Life Medicine عضو هیئت تحریریه 1392 ادامه دارد 


عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

عضویت در کمیته علمی همایش ها

مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
استاد مشاور انجمن علمی گرگان 1392 1393 


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

  بازديد : 35053
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان