وبگاه شخصی سید حسین حسینی فر

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. دارابی تبار، ف.، هدایتی، ع.، سلاطی، ا. پ.، حسيني فر، س.ح.،, بررسی تاثیر افزودن خوراکی ویتامین C بر عملکرد بیوشیمیایی سرمی کبد در ماهی قزل آلای رنگین کمان قبل از رسیدن به مرحله پرواربندی, نشریه دامپزشکی در پژوهش و سازندگی, 1396, شماره (114), 154-162
 2. غفاری فارسانی، ح.، حسینی فر، س.ح.، قشلاقی، پ.، شهبازی ناصرآباد، س, تاثیر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف پروبیوتیک پریمالاک بر وضعیت تولید مثلی مولدین، بقای لارو، عملکرد رشد بچه ماهیان سورم طلايي (Heros severus), مجله علوم آبزی پروری, 1395
 3. یوسفی، س.، حسینی فر، س.ح, اهمیت انتقال ایمنی در ماهیان با تاکید بر ماهیان زینتی, آبزیان زینتی, 1395
 4. دارابی تبار، ف.، هدایتی، ع.، سلاطی، ا. پ.، حسيني فر، س.ح.،, بررسی تاثیر مکمل غذایی ویتامین C در تخریب بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با نانو اکسید روی, پاتوبیولوژی مقایسه ای, 1395, شماره (13), 2021-2028
 5. عظیمی راد، م.، مشکینی، س.، احمدی فرد، ن.، حسيني فر، س.ح.، , بررسی اثرات تغذیه با آرتمیای بالغ شده با سین بیوتیک بر شاخص های رشد، جمعیت میکروبی روده و مقاومت در برابر استرس ماهی آنجل (Pterophyllum scalare) , شیلات، مجله منابع طبیعی ایران, 1395, شماره (69), 77-88
 6. حسینی فر، س. ح, بررسي اثرات پربیوتیک های با درجه پلیمریزاسیون مختلف بر میکروبیوتای روده ای لارو کپور (Cyprinus carpio), مجله علوم آبزی پروری, 1394
 7. حسینی فر، س. ح, بررسی مقایسه ای اثرات سطوح مختلف الیگوفروکتوز و مخمر غیرفعال جیره بر ترکیب میکروبیوتای روده ای بچه فیل ماهی (Huso huso), مجله علوم آبزی پروری, 1394
 8. دارابی تبار، ف.، هدایتی، س. ع.، سلاطی، ا. پ.، حسيني فر، س. ح, بهبود مقاومت آنزیمی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با ویتامین C در مواجهه با غلظت‌های مختلف نانوذرات اکسید روی, بوم شناسی آبزیان, 1394
 9. دارابی تبار، ف.، هدایتی، س. ع.، سلاطی، ا. پ.، حسيني فر، س. ح,, اثر محافظتی ویتامین C بر آسیب بافت آبشش ناشی از نانو ذرات اکسید روی در ماهی قزل آلای رنگین کمان, فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست, 1394
 10. حسینی فر، س. ح.، ظهیری، ف, اثرات مکمل های غذایی میکروبی بر تکثیر ماهیان زینتی, آبزیان زینتی, 1394
 11. بذرافشان، ب.، صادقی، ا.، خلیلی، م.، حسینی فر، س. ح, کاربرد زبرافیش (Danio rerio) به عنوان مدل تحقیقاتی در مطالعات انسانی, آبزیان زینتی, 1394
 12. خدادادیان زو، ح.، حسینی فر، س.ح, ایمنی موکوسی و اهمیت آن در ماهیان زینتی, آبزیان زینتی, 1394
 13. مختاری، م.، ایمانپور، م. ح.، حاجی مرادلو، ع.، حسینی فر، س. ح., اثرات پروبیوتیک باکتوسل و پربیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر رشد، بازماندگی، پارامترهای خونی و مقاومت در برابر استرس شوری ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus). , فصلنامه محیط زیست جانوری, 1394
 14. ظهیری، ف.، ایمانپور، م. ح.، حاجی مرادلو، ع.، حسینی فر، س. ح.،, اثرات پودر زنجبیل (Zingiber officinale) بر رشد، برخی از پارامترهای موکوسی و فاکتورهای خونی در بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum), مجله پژوهش های ماهی شناسی کاربردی, 1394
 15. حسيني فر، س.ح.، خلیلی، م.، روفچايي، ر.، رئیسی، م.، , بررسي اثرات عصاره خرما بر رشد و شاخص های ایمنی موکوسی در بچه ماهی کپور انگشت قد, مجله پژوهش های ماهی شناسی کاربردی, 1394
 16. احمدی، م.، کوچنین، پ.، صالحی، ح.، یاوری، و.، حسيني فر، س.ح.، , تحلیل و تعیین چالش های پیش روی صنعت تکثیر میگوی ایران, مجله علوم و فنون دریایی, 1394
 17. حقی پور، م.، سوداگر، م.، مازندرانی، م.، حسيني فر، س.ح.، , تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید بر شاخص های رشد، بقاء و مقاومت در برابر تنش شوری در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). , فصلنامه محیط زیست جانوری, 1393
 18. حسيني فر، س.ح.، روفچايي، ر, بررسي مقایسه ای تغییرات باکتريايي دستگاه گوارش بچه ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) متعاقب استفاده از پربیوتیک های گالاکتو و فروکتوالیگوساکارید , مجله زيست شناسي ميکروارگانيزم ها, 1393
 19. حسيني فر، س.ح.، اسحاق زاده، ح.، روفچايي، ر, بررسي اثرات پربیوتیک های با درجه پلیمریزاسیون مختلف بر میکروبیوتای روده ای لارو کپور (Cyprinus carpio). , مجله علوم آبزی پروری, 1393
 20. روفچايي، ر.، حسيني فر، س.ح.، سرمست، س.، حسن زاده، ش.، امینی، م, بررسی اثر رژیم های مختلف غذایی بر سرعت رشد گاماروس دریای خزر (Pontogammarous meoticus, مجله بوم شناسی آبزیان, 1393
 21. حسيني فر، س.ح.، ميرواقفي، ع.، آموزگار، م.ع.، مريفيلد، د., بررسي ترکيب بهينه سين¬بيوتيکي بين باکتري پروبيوتيکي Pediococcus acidilactici و پربيوتيک¬هاي اينولين، اليگوفروکتوز و زايلواليگوساکاريد, مجله زيست شناسي ميکروارگانيزم ها (علمي-پژوهشي)., 1392, شماره (سال اول، شماره 3،), 1-12
 22. حسيني فر، س.ح*.، حسین نیا، ز, بررسي مقایسه ی اثرات سطوح مختلف فروکتوالیگوساکارید و پربیوتیک مخمری بر ترکیب میکروبیوتای روده ای فیل ماهی (Huso huso) جوان, تولید و بهره برداری آبزیان, 1392
 23. روفچايي، ر.، حسيني فر، س.ح.، فئيد، م, بررسي امکان ايجاد تغيير در جوامع باکتريايي دستگاه گوارش ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) با استفاده از پربيوتيک مخمري, مجله زيست شناسي ميکروارگانيزم ها, 1392
 24. سليماني، ن.، حسيني فر، س.ح.، براتي، م.، ميرا، س.م, اثرات پربيوتيک اليگوفروکتوز بر برخي شاخص‌هاي رشد، بازماندگي، کيفيت لاشه و مقاوت در برابر تنش شوري بچه ماهي نورس کلمه (Rutilus rutilus). , مجله علمي شيلات ايران (علمي-پژوهشي - ISC)., 1391, شماره (سال بيست و يکم، شماره 1،), 113-122
 25. روفچايي، ر.، حسيني فر، س.ح.، زميني، ع.، صياد بوراني، م.، مقصوديه کهن، ح.، فئيد، م., اثرات سطوح متفاوت گلوکان بر شاخص هاي رشد، ترکيب شيميايي بدن و ميکروبيوتاي روده ماهي سفيد انگشت قد. , مجله علوم و فنون شيلات (علمي-پژوهشي), 1391, شماره (سال دوم), 54-43
 26. روفچايي، ر.، حسيني فر، س.ح.، زميني، ع.، صياد بوراني، م.، مقصوديه کهن، ح.، فئيد، م. , بررسي تأثير گلوکان بر ايمني، پاره اي ازشاخص¬هاي خوني و ميکروبيوتاي روده اي بچه ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum). , مجله علمي شيلات ايران (علمي-پژوهشي - ISC)., 1391, شماره (سال بيست و يکم، شماره 3،), 73-84
 27. حسيني فر، س.ح.، زارع، پ.، درويش بسطامي، ک, بررسي امکان جايگزيني ريز جيره ها بجاي آرتميا در پرورش پست لارو ميگوي سفيد هندي (Fenneropenaeus indicus) و اثرات آن بر فاکتورهاي رشد، بازماندگي و مقاومت در برابر تنش شوري, مجله محيط زيست جانوري (علمي-پژوهشي), 1388, شماره (سال اول، شماره 2، ), صفحه 62-53.
 28. حسيني فر، س.ح.، ميرواقفي، ع.، مجازي اميري، ب.، خوشباور رستمي، ح.، پوراميني، م.، درويش، ک. , بررسي اثرات پربيوتيکي مخمر Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus غيرفعال بر برخي شاخص هاي رشد، بازماندگي، ترکيب لاشه و ميکروبيوتاي روده بچه فيل ماهي (Huso huso)., مجله علمي شيلات ايران (علمي-پژوهشي - ISC)., 1388, شماره (سال نوزدهم، شماره 4), 66-55
 29. سوداگر، م.، ايمانپور، م.، حسيني فر، س.ح.،, تأثير محرك رشد اپتيمون (Optimun) بر شاخص هاي رشد و بازماندگي بچه فيل ماهي (Huso huso). شماره ، , مجله علوم دريايي ايران (علمی پژوهشی), 1383, شماره (دوره سوم، دوم و سوم), صفحه 33
 1. Van Doan, H., Hoseinifar, S.H., Tapingkae, W., Tongsiri, S., Khamtavee, P, The effects of dietary kefir and low molecular weight sodium alginate on serum immune parameters, resistance against Streptococcus agalactiae and growth performance in Nile tilapia (Oreochromis niloticus), ّFish & Shellfish Immunology; (Impact factor: 3.02), 2017
 2. Rufchaei, R., Hoseinifar, S.H., Mirzajani, A., Van Doan, H, Dietary administration of Pontogammarus maeoticus extract affects immune responses, stress resistance, feed intake and growth performance of Caspian roach (Rutilus caspicus) fingerlings, ّFish & Shellfish Immunology; (Impact factor: 3.02), 2017
 3. Hoseinifar, S.H., Ahmadi, A., Raeisi, M., Van Doan, H., Khalili, M., Caipang, C.M.,, The study of antioxidant enzymes and immune-related genes expression in common carp (Cyprinus carpio) fingerlings fed different prebiotics., . Aquaculture Research; accepted; (Impact factor: 1.60)., 2017
 4. Ebrahimi, M., Daeman, H., Chong, C.M., Karami, A., Kumar, V., Hoseinifar, S.H., Romano, N., , Comparing the effects of different dietary organic acids on the growth, intestinal short chain fatty acids, and liver histopathology of red hybrid tilapia (Oreochromis sp.) and potential use of these as preservatives, Fish Physiology and Biochemistry (Impact factor: 1.42)., 2017
 5. Mansouri Taei, Hajimoradloo, A., Hoseinifar, S.H., Ahmadvand, H.,, Dietary Myrtle (Myrtus communis L.) improved skin mucus non-specific immune parameters and bactericidal activity in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings, ّFish & Shellfish Immunology; (Impact factor: 3.02), 2017
 6. Hoseinifar, S.H., Dadar, M., Ringø, E, Modulation of nutrient digestibility and digestive enzyme activities in aquatic animals: the functional feed additives scenario, . Aquaculture Research; accepted; (Impact factor: 1.60)., 2017
 7. Safari, R., Hoseinifar, S.H., Nejadmoghadam, Sh, Apple cider vinegar boosted immunomodulatory and health promoting effects of Lactobacillus casei in common carp (Cyprinus carpio), Fish & Shellfish Immunology, 2017
 8. Hoseinifar, S.H., Khodadadian Zou, H., Kolangi, H., Van Doan, H., Romano, N., Dadar, M., , Enrichment of common carp (Cyprinus carpio) diet with Medlar (Mespilus germanica) leaf extract: Effects on skin mucosal immunity and growth performance, Fish & Shellfish Immunology, 2017
 9. Hoseinifar, S.H., Hosseini, S.M., Bagheri, D.,, Combined or singular administration of galactooligosaccharide and Pedioccocus acidilactici affect antioxidant enzymes activity and disease resistance of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, Annals of Animal Science, 2016
 10. Sharifian, M., Hajimoradloo, A., Ghorbani, R., Hoseinifar, S.H, The effects of dietary vitamin A on skin mucus immune responses, haematological parameters and growth performance of Caspian roach (Rutilus caspicus) fry, Aquaculture Nutrition, 2016
 11. Azimirad, M., Meshkini, S., Ahmadifard, N., Hoseinifar, S.H, The effects of feeding with synbiotic (Pediococcus acidilactici and fructooligosaccharide) enriched adult Artemia on skin mucus immune responses, stress resistance, intestinal microbiota and performance of angelfish (Pterophyllum scalare), Fish & shellfish immunology; (Impact factor: 2.67)., 2016
 12. Safari, R., Hoseinifar, S.H, Nejadmoghadam, Sh., Jafar, A, Transciptomic study of mucosal immune, antioxidant and growth related genes and non-specific immune response of Common carp (Cyprinus carpio) fed dietary Ferula (Ferula assafoetida), Fish & shellfish immunology; (Impact factor: 2.67)., 2016
 13. Kolangi Miandare, H., Farvardin, Sh., Shabani, A., Hoseinifar, S.H, The effects of galactooligosaccharide on systemic and mucosal immune response, growth performance and appetite related gene transcript in goldfish (Carassius auratus gibelio), Fish & shellfish immunology; (Impact factor: 2.67)., 2016
 14. Safari, R., Hoseinifar, S.H, Kavandi, M, Modulation of antioxidant defence and immune response in zebra fish (Danio rerio) using dietary sodium propionate, Fish Physiology and Biochemistry (Impact factor: 1.62), 2016
 15. Hoseinifar, S.H, Zoheiri, F., Caipang, C.M, Dietary sodium propionate improved performance, mucosal and humoral immune responses in Caspian white fish (Rutilus frisii kutum) fry, Fish & shellfish immunology; (Impact factor: 3.02)., 2016
 16. Hoseinifar, S.H., Ahmadi, A., Raeisi, M., Hossein, S.M., Khalili, M., Bahrampour, N, Comparative study on immunomodulatory and growth enhancing effects of three prebiotics (galactooligosaccharide, fructooligosaccharide and inulin) in common carp (Cyprinus carpio), Aquaculture research; (Impact factor: 1.37)., 2016
 17. Azimirad, M., Meshkini, S., Ahmadifard, N., Hoseinifar, S.H, The study of enrichment capability of adult Artemia franciscana with singular or combined administration of Pediococcus acidilactici and fructooligosaccharide, International Journal of Aquatic Biology, 2016
 18. Hoseinifar, S.H, Zoheiri, F., Rufchaei, R., Dadar, M., Ringø, E, Dietary galactooligosaccharide elicits positive effects on humoral immune response, skin mucus immune parameters and growth performance in Caspian white fish (Rutilus frisii kutum) fry, Fish & shellfish immunology; (Impact factor: 3.02)., 2016
 19. Khodadian Zou, H., Hoseinifar, S.H., Kolangi Miandare, H., Hajimoradloo, A, Agaricus bisporus powder improved cutaneous mucosal and serum immune parameters and up-regulated intestinal cytokines gene expression in common carp (Cyprinus carpio) fingerlings, Fish & shellfish immunology; (Impact factor: 3.02)., 2016
 20. Van Doan, H., Hoseinifar, S.H., Tapingkae, W., Tongsiri, S., Khamtavee, P, Combined administration of low molecular weight sodium alginate boosted immunomodulatory, disease resistance and growth enhancing effects of Lactobacillus plantarum in Nile tilapia (Oreochromis niloticus), Fish & shellfish immunology; (Impact factor: 3.02)., 2016
 21. Hoseinifar, S.H., Zoheiri, F., Lazado, C, Dietary phytoimmunostimulant Persian hogweed (Heracleum persicum) has more remarkable impacts on skin mucus than on serum in common carp (Cyprinus carpio), Fish & Shellfish Immunology; (Impact factor: 3.02), 2016
 22. Hosseini, M., Kolangi, H., Hoseinifar, S.H., Yarahmadi, P, Dietary Lactobacillus acidophilus modulated skin mucus protein profile, immune and appetite gene expression in gold fish (Carassius auratus gibelio), Fish & shellfish immunology; (Impact factor: 3.02)., 2016
 23. Hoseinifar, S.H, Sun, Y.Zh., Caipang, C.M, Short chain fatty acids as feed supplements for sustainable aquaculture: an updated view, Aquaculture research; (Impact factor: 1.60)., 2016
 24. . Dadar, M., Vakharia, V.N., Hoseinifar, S.H., Salgado-Miranda, C., Rajabi Memari, H, Advances in aquaculture vaccines against fish pathogens: Global status and trends, Reviews in Fisheries Science & Aquaculture (Impact Factor: 2.37), 2016
 25. Safari, R., Hoseinifar, S.H., Nejadmoghadam, Sh., Khalili, M., , Non-specific immune response, immune, antioxidant and growth related genes expression in common carp fed sodium propionate, Aquaculture Research; (Impact factor: 1.60)., 2016
 26. Hoseinifar, S.H*., Roosta, Z., Hajimoradloo, A., Vakili, F, The effects of Lactobacillus acidophilus as feed supplement on mucosal immune parameters, intestinal microbiota, stress resistance and growth performance of black swordtail (Xiphophorus helleri), Fish and shellfish immunology, 2015
 27. Yan, Y.Y., Xia, H.Q., Yang, H.L., Hoseinifar, S.H, Sun, Y.ZH, Effects of dietary live or heat-inactivated autochthonous Bacillus pumilus SE5 on growth performance, immune responses and immune genes expression in grouper Epinephelus coioides, Aquaculture Nutrition, 2015
 28. Hoseinifar, S.H*., Eshaghzadeh, H., Vahabzaheh, H, Digestive enzyme activities, performance and intestinal microbiota of common carp (Cyprinus carpio) larvae fed low levels of short chain fructooligosacchairde, Aquaculture research, 2015
 29. Hoseinifar, S.H*., Mirvaghefi, A., Amoozegar, M.A., Sharifian, M., Esteban, M.Á, Modulation of innate immune response, mucosal parameters and disease resistance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) upon synbiotic feeding, Fish and shellfish immunology, 2015
 30. Hoseinifar, S.H*., Zare, P, The effects of prebiotic on gut microbiota and survival rate of Indian white shrimp post-larvae (Fenneropenaeus indicus), Veterinary Research Forum, 2015
 31. Hoseinifar, S.H., Esteban, M.A., Cuesta, A., Sun, Y-Z , Prebiotics and fish immune response: a review of current knowledge and future perspectives, Reviews in Fisheries Science & Aquaculture (Impact Factor: 2.37), 2015
 32. Yarahmadi, P., Kolangi, H., Hoseinifar, S.H, Hemato-immunological and serum biochemical parameters, intestinal histomorphology and growth performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed dietary fermentable fiber (Vitacel®), Aquaculture Nutrition, 2015
 33. Gheisvandi, N., Hajimoradloo, A., Ghorbani, R., Hoseinifar, S.H, The effects of gradual or abrupt changes of salinity on digestive enzymes activity of Caspian kutum, Rutilus kutum (Kamensky, 1901) larvae, Journal of Applied Ichthyology; 0.90 Impact Factor, 2015
 34. Hoseinifar, S.H., Mirvaghefi, A., Amoozegar, M.A., Merrifield, D., Ringø, E, In vitro selection of a synbiotic and in vivo evaluation on intestinal microbiota, performance and physiological response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings, Aquaculture Nutrition, 2015
 35. Hedayati, S.A., Hoseinifar, S.M., Hoseinifar, S.H, Response of plasma copper, ceruplasmin, iron and ions in carp, Cyprinus carpio to waterborne ion and nanopaticle exposure, Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 2015
 36. Hoseinifar, S.H*., Khalili, M., Roufchaie, R., Raeisi, M., Attar, M., Cordero, H., Esteban, M, Effects of date palm fruit extracts on skin mucosal immunity, immune related genes expression and growth performance of common carp (Cyprinus carpio) fry, Fish and shellfish immunology, 2015
 37. Yarahmadi, P., Farahmand, H*., Kolangi, H., Mirvaghefi, A., Hoseinifar, S.H, Dietary Immunogen® affects innate immune response, immune related genes expression and disease resistant of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). , Fish and shellfish immunology, Accepted. (Impact factor: 3)., 2014, شماره (37), 209–214
 38. Hoseinifar, S.H*., Soleimani, N., Ringø, E, Haemato-immunological parameters, performance, gut microbiota and stress resistance of carp fry (Cyprinus carpio) fed dietary fructooligosaccharide, British Journal of Nutrition, 2014
 39. Llewellyn, M., Boutin, S., Hoseinifar, S.H., Derome, N, Teleost microbiomes: progress towards their characterisation, manipulation and applications in aquaculture and fisheries, Frontiers in Microbiology, 2014
 40. Hoseinifar, S.H*., Sharifian, M., Khalili, M., Vesaghi, M.J., Esteban, M.Á, The effects of dietary xylooligosaccharide on mucosal parameters, intestinal microbiota and morphology and growth performance of white fish (Rutilus frisii kutum) fry, Fish and shellfish immunology, 2014
 41. Roosta, Z., Hajimoradloo, A.M., Ghorbani, R., Hoseinifar, S.H, The effects of dietary vitamin C on skin mucus immune response and growth performance of Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) fry, Fish physiology and biochemistry, 2014
 42. Yarahmadi, P., Kolangi, H*., Kolangi, H., Hoseinifar, S.H., Gheysvandi, N., Akbarzadeh, A, The effects of stocking density on hemato-immunological and serum biochemical parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Aquaculture International, 2014
 43. Hoseinifar, S.H*., Ringø, E., Shenavar Masooleh, A., Esteban, M.Á., pre – and synbiotic supplements in sturgeon aquaculture: a review, Reviews in Aquaculture, 2014
 44. Yarahmadi, P., Farahmand, H*., Kolangi, H., Mirvaghefi, A., Hoseinifar, S.H, Dietary fermentable fiber upregulated immune related genes expression, increased innate immune response and resistance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) against Aeromonas hydrophila, Fish and shellfish immunology, 2014
 45. Roufchaie, R., Hoseinifar, S.H*, Effects of dietary commercial yeast glucan on innate immune response, hematological parameters, intestinal microbiota and growth performance of white fish (Rutilus frisii kutum) fry, Croatian Journal of Fisheries, 2014
 46. Roosta, Z., Hoseinifar, S.H, The effects of crowing stress on some epidermal mucus immune parameters, growth performance and survival rate of Tiger barb (Pentius tetrazona), Aquaculture Research, 2014
 47. Khatooni, M., Hoseinifar, S.H*., Mojazi Amiri, B, Preliminary study on semi-closed incubator efficiency for hatching Persian sturgeon (Acipenser persicus) eggs, International Journal of Aquatic Biology, 2013, شماره ((3) 1), 116-118
 48. Hoseinifar, S.H*., Khalili, M., Rostami, H.K., Esteban, M.Á, Growth performance, stress resistance, body composition and intestinal microbiota of Caspian roach (Rutilus rutilus) fry fed dietary galactooligosaccharide, Fish and shellfish immunology- Impact factor: 2.96, 2013, شماره ((1) 35), 1416–1420
 49. Hoseinifar, S.H*., Zare, P., 2013 , The effects of different level of live food replacement with microdiet on growth factors, survival and resistance to salinity stress of Indian white shrimp post-larvae (Fenneropenaeus indicus, International Journal of Aquatic Biology, 2013, شماره ((5) 1)
 50. Eshaghzadeh, H., Hoseinifar, S.H*., Ringø , E, The effects of dietary inulin on growth performances, survival and digestive enzyme activities of common carp (Cyprinus carpio) fry, Aquaculture Nutrition- Impact factor: 1.68, 2013
 51. Soleimani, N., Hoseinifar, S.H*., Merrifield, D., Barati M., Hassan Abadi, Z, Dietary supplementation of fructooligosaccharide (FOS) improves the innate immune response, stress resistance, digestive enzyme activities and growth performance of Caspian roach, Fish and shellfish immunology- Impact factor: 2.96, 2012, شماره (32), 316-321* Hot paper*
 52. Khatooni, M*., Mojazi Amiri, B., Mirvaghefi, Jafari, V., Hoseinifar, S.H, The effects of salinity on the fertilization rate and rearing of the Persian sturgeon (Acipenser persicus) larvae, Aquaculture international -Impact factor: 1.03, 2012, شماره (20), 1097–1105
 53. Hoseinifar, S.H*., Mirvaghefi, A., Mojazi Amiri, B., Merrifield, D., Darvish Bastami, K, The study of some haematologic and serum biochemical parameters of juvenile beluga Huso huso fed dietary prebiotic oligofructose, Fish physiology and biochemistry- Impact factor: 1.54, 2011, شماره ((1) 37), 91-96
 54. Hoseinifar, S.H*., Mirvaghefi, A., Mojazi Amiri, B., Merrifield, D, The effects of oligofructose on growth performance, survival and autochthonous intestinal microbiota of beluga (Huso huso) juveniles, Aquaculture Nutrition- Impact factor: 1.68, 2011, شماره ((5) 17), 498–504
 55. Hoseinifar, S.H*., Mirvaghefi, A., Merrifield, D, The effects of dietary inactive brewer's yeast Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus on the growth, physiological responses and gut microbiota of juvenile beluga (Huso huso, Aquaculture - Impact factor: 2.00, 2011, شماره ((1-2) 118), 90-94
 56. Ahmadi, M*., Bagher Amiri, B., Abdoli, A., Fakharzade, S. M.E., Hoseinifar, S.H , Sex steroids, gonad histology and biological indices of fall and spring Caspian lamprey (Caspiomyzon wagneri) spawning migrants in the Shirud River, Southern Caspian Sea, Environmental Biology of Fishes- Impact factor: 1.30, 2011, شماره ((2) 92), 229-235
 57. Darvish Bastami, K*., Imanpour, M.R., Hoseinifar, S.H, Sperm of feral carp Cyprinus carpio: optimization of activation solution., (Aquaculture international (Impact factor: 1.03, 2010, شماره ((5) 18), 771-776
 58. Hoseinifar, S.H*., Zare, P., Merrifield, D, The effects of inulin on growth factors and survival of the Indian white shrimp larvae and post-larvae (Fenneropenaeus indicus, Aquaculture research -Impact factor: 1.42, 2010, شماره ((9) 41), e348–e352
 59. Hoseinifar, S.H, Safari, R., Dadar, M, Dietary sodium propionate affects mucosal immune parameters, growth and appetite related genes expression: insights from zebrafish model, General and Comparative Endocrinology; (Impact factor: 2.72), DOI: 10.1016/j.ygce
 1. سليماني، ن.، حسيني فر، س.ح.، ميرا، س. م, اثرات پربيوتيک اليگوفروکتوز بر فعاليت آنزيم هاي گوارشي بچه ماهي کلمه (Rutilus Rutilus), اولين همايش ملي آبزي پروري ايران, 8 تا 9 آذر 1390, ایران, بندرانزلی
 2. عقيلي نژاد، م.، کلنگي، ح.، حسيني فر.، س.ح.، عقيلي نژاد، س.م, امکان سنجي پرورش فيل ماهي در شرايط پن کالچر در خليج گرگان, اولين همايش ملي منابع شيلاتي درياي خزر, 29-28 آبان ماه 1387, ایران, گرگان
 3. سوداگر، م، حسيني فر، س.ح., استفاده از پروبيوتيك ها (Probiotics) در آبزي پروري, دومين همايش ملي كشاورزي و بوم شناختي ايران, 25-26 مهرماه 1386, ایران, گرگان
 4. حسيني فر.، س.ح.، مير واقفي، ع.، مردانه خاتوني، مريم.، درويش بسطامي، ک.، احمد نيا، ح, بررسي سطوح لاکتوباسيلوس ها در ميکروبيوتاي روده‌اي بچه فيل ماهي و امکان افزايش تعداد آن‌ها با استفاده از سلول‌هاي غير فعال مخمر Saccharomyces cerevisiae Var. ellipsoideus در جيره, يازدهمين کنگره سراسري ميکروب شناسي ايران و اولين کنگره ميکروب شناسي منطقه مديترانه شرقي, 23-20 ارديبهشت 1389, ایران, لنگرود
 5. حسيني فر.، س.ح.، زارع، پ , اثرات لسيتين بر ميکروبيوتاي روده‌اي لارو و پست لارو ميگوي سفيد هندي (Fenneropenaeus indicus)., يازدهمين کنگره سراسري ميکروب شناسي ايران و اولين کنگره ميکروب شناسي منطقه مديترانه شرقي, 23-20 ارديبهشت 1389, ایران, لنگرود
 6. طاهر زاده, م.، حسيني فر، س.ح, بهينه سازي مصرف آب در آبزي پروري با تاکيد بر سيستم‌هاي گردشي و تصفيه پساب , چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست, 20-18 آبان ماه 1389, ایران, تهران
 7. حسيني فر، س.ح.، يلقي، س.، وزير زاده، آ, بررسي امکان آداپتاسيون و پرورش پست لارو ميگوي پاسفيد غربي (Litopenaeus vannamei) با استفاده از آب لب شور چاه در خراسان شمالي, دومين کنفرانس ملي علوم شيلات و آبزيان ايران, 20 تا 22 ارديبهشت 1390, ایران, لاهیجان
 8. تعيين استعدادهاي آبزي پروري شهرستان هاي بجنورد و جاجرم استان خراسان شمالي, 11. يلقي، س.، حسين زاده صحافي، ه.، خوشباور رستمي، ح.، حسيني فر، س.ح.، مفيدي خواجه، ا.، گريواني، ج, دومين کنفرانس ملي علوم شيلات و آبزيان ايران, 20 تا 22 ارديبهشت 1390, ایران, لاهیجان
 9. 9. حسيني فر.، س.ح.، مير واقفي، ع.، مجازي اميري، ب.، خوشباور رستمي، ح.، مردانه خاتوني، مريم.، احمد نيا، ح, به‌کارگيري دو نوع پربيوتيک در پرورش بچه فيل ماهيان , اولين همايش ملي- منطقه‌اي اکولوژي درياي خزر, 11-12 خرداد 1389, ایران, ساری
 10. حسيني فر.، س.ح.، مير واقفي، ع.، مجازي اميري، ب.، درويش بسطامي، ک.، مردانه خاتوني، م, اثرات اليگوفروکتوز بر باکتري‌هاي پروبيوتيکي بومي روده بچه فيل ماهي (Huso huso), اولين همايش ملي پروبيوتيک و محصولات فرآويژه, 1-2 اردیبهشت 1389, ایران, تهران
 11. حسيني فر.، س.ح.، کلنگي، ح.، مردانه خاتوني، م, پتانسيل استفاده از Synbiotic ها در پرورش قزل‌آلاي رنگين کمان (Oncorhyncus mykiss), نخستين همايش ملي ماهيان سرد آبي, 23 تا 25 ارديبهشت 1388, ایران, تنکابن
 12. حسيني فر.، س.ح.، کاووسي، ع.، مردانه خاتوني، م.، احمد نيا، ح, بررسي آزمايشگاهي اثرات پربيوتيک اليگوفروکتوز بر ميکروفلور روده ماهي. تهران، ايران،، ص 161., اولين کنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشکي, 11-10 آذرماه 1388, ایران, تهران
 13. احمد نيا، ح.، حسيني فر.، س.ح.، موسوي، م.، فضلي، پ , بررسي آزمايشگاهي پتانسيل استفاده از پروبيوتيک در پرورش ناپلي آرتميا اروميانا (Artemia urmiana). , اولين کنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشکي, 11-10 آذرماه 1388, ایران, تهران
 1. Mojazi Amiri, B., Mardaneh Khatooni, M., Jafari, V., Rafiei, J., Makhdoomi, N., Hoseinifar S.H., Tolerance and adaptability potential of Acipenser persicus fry exposed gradually or abruptly to the water salinity. Proceeding of 6th International symposium on sturgeons, 6th International symposium on sturgeons, October 25-31 , 2009, China, Wuhan
 2. The study on propagation possibility of the Persian sturgeon in (Acipenser persicus), Mardaneh khatooni, M., Mojazi Amiri, B., Mirvaghefi, A., jafari, V., Rafiei, J., Hoseinifar, S. H, International Congress on the Fish Biology, 2010, May 15, Spain, Barcelona
 3. Hoseinifar, S.H., Mirvaghefi, A., Mojazi Amiri, B, Modulation of beluga juveniles intestinal mcirobiota using dietary Brewer's yeast Saccharomyces cerevisiae Var. ellipsoideus, International Congress on the Fish Biology, 2010, 15 June, Spain, Barcelona
 4. Mardaneh Khatooni, M., Mojazi Amiri,B., Jafari,V. , Mirvaghefi, A., rafiei, J., Hoseinifar., S. H, Study the salinity effects on developmental procedure of, Persian sturgeon, Acipenser embryos during incubation, International Congress on the Fish Biology, 2010, 15 June , Spain, Barcelona
 5. Ahmadnia, H., Farhangi, M., Rafiee, GH., Fazli, P., Asadi Moghadam, B., Hosseinifar., S.H, Determination the optimum level of feeding Artemia urmiana with yeast (Saccharomyces cerevisiae) and effects of different levels of yeast on growth and survival Artemia, 16th national an 4th International conference of biology, 2010, 14-16 September, Iran, Mashhad
 6. Hoseinifar, S.H, Zare, P, The application of prebiotic-enriched Artemia in Indian white shrimp, Fenneropenaeus indicus larviculture, International symposium on Artemia biology and distribution, 2009, 13-14 December, Iran, Urima
 7. Hoseinifar, S.H, Zare, P., Bastami, K, The study of different level of Artemia replacement with microdiet in post-larval culture of Indian White shrimp, International symposium on Artemia biology and distribution, 2009, 13-14 December, Iran, Urima
 8. Ahmadnia motlagh, Hamidreza., Farhangi, Mehrdad., Hoseinifar, S.H, Potential application of probiotics as a modulator of Artemia nauplli bacterial load, International symposium on Artemia biology and distribution, 2009, 13-14 December, Iran, Urima
 9. Hoseinifar, S.H, Zare, P, The effects of intestinal microflora manipulation by prebiotic on survival of Indian white shrimp post larvae (Fenneropenaeus indicus)., 15th national an 3rd International conference of biology, 2008 , 19-21 August, Iran, Tehran
 10. Hoseinifar, S.H, Mahious, A.S, Probiotics, prebiotics and Synbiotics in Aquaculture: A review, International Training Course on fish Nutrition and disease, 2007 , September 5 , Iran, Ghaemshahr
 11. Sudagar, M., Hoseinifar, S.H, The use of Optimun in diet of grand sturgeon Huso huso fry and its effects on growing factors and survival rate, 5th international symposium on sturgeons, 2005 , May 9-13, Iran, Ramsar
 12. Hoseinifar, S.H., Khalili, M, Administration of dietary Xylooligosaccharide as prebiotic for Oscar (Astronotus ocellatus) fingerlings, Iran-Larvi, 11‐12 December 2012, Iran, Karaj
 13. Khoshbavar Rostami M., Khoshbavar Rostami, H., Hoseinifar, S.H, The effects of oligofructose on some growth and nutritional factors of Acipenser stellatus juvenile, Iran-Larvi, 11‐12 December 2012, Iran, Karaj
 14. Mojazi Amiri, B., Khatooni, M., Hoseinifar, S.H., Jafari, V., Makhdomi, N , Tolerance and potential adaptability of Acipenser persicus post- larvae exposed to abrupt or gradual increase of salinity, Iran-Larvi, 11‐12 December 2012, Iran, Karaj

  بازديد : 35052
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان