وبگاه شخصی سید حسین حسینی فر

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار
پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها در آبزی پروری - پور اميني، م.، حسيني فر.، س.ح 1386 انتشارات موج سبز تهران 
Aquaculture Nutrition: Gut Health, Probiotics and Prebiotics  2014 Wiley-Blackwell, Oxford, UK 


  بازديد : 35057
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان