سید حسین حسینی فر
سید حسین حسینی فر

سید حسین حسینی فر

دانشکده: شيلات و محيط زيست

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: شیلات

پست الكترونيكي: hoseinifar(at)gau(dot)ac(dot)ir

دانلود CV

  بازديد : 37647
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان